System AMLSEC

Pozwala na monitorowanie i analizę transakcji finansowych klientów w czasie rzeczywistym w celu wykrywania fraudów oraz nadużyć w instytucjach finansowych


O systemie


Obecnie instytucje finansowe stoją przed jednym z największych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa realizacji transakcji finansowych klientów. System AMLSEC zapewnia możliwość monitorowania realizowanych transakcji klientów dzięki czemu pozwala na zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jako przełomowe rozwiązanie na rynku usług finansowych w sposób rewolucyjny zabezpiecza dane zarejestrowane użytkowników oraz eliminuje działania podejmowane przez oszustów blokując zagrożenia, takie jak np.: nadużycia wewnętrzne, wyłudzenia kredytów, nieautoryzowane transakcje, wyłudzenia z użyciem kart, przejęcia istniejących kont bankowych.

System umożliwia kojarzenie i powiązanie transakcji w przypadku celowego dzielenia kwoty transakcji przez klienta w celu uniknięcia raportowania tzw. kwot podprogowych. Zapewnia możliwość analizy danych historycznych transakcji klienta, a w ramach modułów AI (ang. artificial intelligence) uczenia się zachowania i transakcyjności klienta. Dzięki modułowi AI system uczy się w jaki sposób klienci dokonują transakcji, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa, poczucia anonimowości klienta, uniknięciem fałszywych alarmów i niepotrzebnego blokowania lub wstrzymywania transakcji.

Dzięki przeprowadzonej analizie oraz porównanie ze standardowymi wzorcami zachowania klientów tworzone są wzory transakcyjne oraz scenariusze zachowania klientów. System na podstawie profili klientów oraz w oparciu o indywidualną analizę historii transakcji jest w stanie w czasie rzeczywistym wykryć fraudy oraz nadużycia finansowe.

W przypadku zaistnienia podejrzanych sytuacji system w czasie rzeczywistym podejmuje decyzję dotyczącą rodzajów przeprowadzanych działań, np.: blokada transakcji, wstrzymanie jej realizacji, zgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, prośba o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty od klienta, obserwowanie oraz wzmożona analiza klienta lub inne zaprogramowane przez instytucję działania.


Innowacyjność AMLSEC


 • Integracja wszystkich produktów i typów transakcji w danej instytucji finansowej
 • Integracja zewnętrznych baz danych – PEP, Sanction lists , GIIF i innych
 • Analiza ryzyka podmiotu klienta
 • Analiza ryzyka pojedynczej transakcji i wszystkich transakcji klienta
 • Umiejętności analizy typologii transakcji i scenariuszy
 • Umiejętności analizy podobnych transakcji innych klientów – powiązane podmioty lub transakcje
 • Analiza czynników poza transakcyjnych, m.in.: Geo lokalizacja, częstotliwości, łańcucha zdarzeń, smerfing etc.

Korzyści z wdrożenia systemu


 • zmniejszenie liczby nadużyć i oszustw,
 • wyeliminowanie błędów, których przyczyną może być czynnik ludzki,
 • zwiększenie skalowalności systemu, co pozwoli na obsługę nawet kilkuset tysięcy podmiotów i analizę milionów transakcji klientów instytucji finansowych,
 • zmianę alokacji zasobów pracowniczych i skierowanie pracowników do działań związanych z realizacją strategii rozwoju danego podmiotu,
 • zmniejszenie nakładów pracowniczych na działalność operacyjną związaną z realizacją pojedynczych usług,
 • zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej i związane z tym korzyści ekologiczne (oraz ekonomiczne).

System antyfraudowy AMLSEC w oparciu o machine learning rozwiązuje problemy, z którymi mierzy się większość instytucji finansowych, od których wymagane jest zapewnienie aktywnego monitorowania transakcji w ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i IV Dyrektywy EU w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.


Dzięki zastosowaniu technik uczenia maszynowego, mamy szansę rozwiązać te problemy i osiągnąć poniższe cele:

 • monitoring i analiza transakcji finansowych w czasie rzeczywistym,
 • zmniejszenie odsetka nieuzasadnionych alertów dzięki rozumieniu przez system indywidualnego zachowania każdego klienta,
 • zwiększenie skuteczności wykrywania faktycznych fraudów dzięki automatycznemu odkrywaniu wiedzy (większa precyzja niż przy arbitralnych parametrach “eksperckich”)
 • bardzo szybkie reagowanie systemu na nowe rodzaje fraudów dzięki aktywnemu uczeniu się w czasie bliskim rzeczywistemu.

Usługi doradcze


Nasz zespół doradców specjalizuje się we wszechstronnym wsparciu działań biznesowych podejmowanych przez Ciebie i Twoją firmę. Efektywnie pomożemy Ci opracować innowacyjne rozwiązanie, usprawnić procesy wewnętrzne, zbudować silną konkurencyjność, zaplanować eksport, zaistnieć na nowych rynkach, pozyskać nowych klientów oraz rozszerzyć Twoją działalność na arenę międzynarodową.

Naszą misją jest otwieranie polskich przedsiębiorców MŚP na nowe doświadczenia i wyzwania stawiane przez współczesny rynek – Ty daj nam pomysł, a my zrealizujemy dla Ciebie całą resztę!


Co możemy Ci zaoferować?


Doradztwo biznesowe:

 • audyty wewnętrzne, audyty technologiczne oraz wzornicze
 • analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 • opracowanie optymalizacji procesowych
 • tworzenie innowacji procesowych, produktowych, usługowych
 • rekomendowanie ścieżek rozwojowych w wybranym obszarze
 • tworzenie biznesplanów
 • tworzenie strategii marki i rozwoju produktów
 • kreowanie koncepcji nowych technologii
 • wsparcie w transformacji cyfrowej
 • realizacja działań wdrożeniowych
 • zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz sprzedażowych
 • działania szkoleniowe, instruktażowe
 • wsparcie w tworzeniu raportów i dokumentacji projektowej
 • wsparcie marketingu i promocji
 • wsparcie administracyjne

Doradztwo eksportowe:

 • analizowanie potencjału rynków zagranicznych pod kątem prowadzonej działalności
 • tworzenie planów strategicznych w zakresie internacjonalizacji
 • przeprowadzanie analiz rynkowych i określanie szans wejścia
 • weryfikowanie trendów branżowych
 • precyzowanie kierunków rozwojowych pożądanych na wybranych rynkach zagranicznych
 • identyfikowanie obecnej na rynku konkurencji i analiza oferowanych przez nią rozwiązań
 • przygotowanie zestawień istotnych barier wejścia na rynek i regulacji prawnych
 • przedstawienie personalizowanych rekomendacji w zakresie sposobów wejścia, strategii marketingowej i dystrybucyjnej, polityki cenowej i innych

Organizacja targów:

 • sporządzenie listy atrakcyjnych wydarzeń branżowych dla Klienta
 • komunikacja z organizatorami wybranych targów w celu pozyskania stoiska i jego organizacji zgodnie z życzeniem Klienta
 • zakup wejściówek na targi
 • organizacja wyjazdu i logistyki podróży – przelot, hotel, wizy, ubezpieczenie
 • rozpoznanie interesujących kontaktów biznesowych obecnych na wydarzeniu targowym
 • umawianie spotkań z wystawcami
 • przygotowanie materiałów promocyjnych i treści do zaprezentowania
 • przygotowanie tłumaczeń materiałów handlowych
 • wsparcie w tworzeniu strategii działania podczas targów
 • reprezentowanie Klienta podczas targów

Organizacja misji gospodarczych:

 • wskazanie najlepszych kierunków dla realizacji misji
 • organizacja wyjazdu i logistyki podróży – przelot, hotel, wizy, ubezpieczenie
 • identyfikacja potencjalnych kontaktów biznesowych do nawiązania w trakcie misji
 • nawiązanie wstępnych kontaktów z wyróżnionymi potencjalnymi partnerami, umawianie spotkań, tworzenie harmonogramu spotkań
 • przygotowanie wykazu treści, ofert do zaprezentowania podczas spotkań
 • opracowanie materiałów promocyjnych
 • tłumaczenie korespondencji handlowej
 • sporządzenie raportów z misji na podstawie materiałów Klienta

Dlaczego właśnie my?


Nasz zespół profesjonalistów pomoże Ci właściwie zorganizować każde działanie biznesowe w nakierowaniu na największą efektywność. Odznaczamy się indywidualnym podejściem do Klienta, innowacyjnymi pomysłami w zakresie zarządzania i marketingu, idącymi w parze z dużym doświadczeniem branżowym oraz znajomością rynku.

Wierzymy w Twoją firmę i Twój projekt, dlatego oferujemy Ci pełne wsparcie podczas podejmowania nowych wyzwań biznesowych!


Projekty


Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027
Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych
 
Tytuł projektu: „Internacjonalizacja oferty firmy AMLSEC”


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki firmy: AMLSEC Sp. z o.o. poprzez realizację wyjazdów na wydarzenia targowe oraz zorganizowanie misji wyjazdowej. Wybrane przez Wnioskodawcę działania będą prowadzone na następujących rynkach: Kraje Zatoki Perskiej: ZEA, Bahrajn; Singapur; Szwajcaria. W ramach projektu zaplanowano także zakup materiałów promocyjnych. Okres realizacji projektu: 1.04.2024 r. – 31.10.2025 r.

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował następujące zadania:

 • Udział w targach Finanz’24 w Szwajcarii,
 • Udział w targach Seamless Middle East 2024 w ZEA,
 • Udział w targach Singapore Fintech Festival 2024 w Singapurze,
 • Misja wyjazdowa 2024 Szwajcaria,
 • Udział w targach Crypto Valey Conference 2025 w Szwajcarii,
 • Udział w targach SWISS FINTECH Fair 2025 w Szwajcarii,
 • Udział w targach Fintech Forward 2025 w Bahrajnie,
 • Udział w targach Future Blockchain Summit 2025 w ZEA,
 • Działania informacyjno-promocyjne – zakup materiałów promocyjnych.

Grupy docelowe: Bezpośrednią grupą docelową, która skorzysta ze wsparcia uzyskanego w ramach niniejszego projektu, zgodnie z regulaminem konkursu będzie Wnioskodawca oraz jego pracownicy.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: AMLSEC Sp. z o.o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na oferowanie kontrahentom zagranicznym innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:

 • zdobycie nowych rynków zbytu,
 • pozyskanie nowych klientów zagranicznych,
 • wzrost przychodów,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki AMLSEC,
 • zdobycie doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych,
 • wzrost konkurencyjności.


Całkowita wartość projektu    584 241,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    244 883,04 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.5 Bon na doradztwo
 
„Wsparcie w początkowej fazie rozwoju AMLSEC Sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie doradcze w początkowej fazie rozwoju AMLSEC sp. z o.o., które przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz podniesienia jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0024/19
Całkowita wartość projektu    228 780,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    148 800, 00 PLN
 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

„Stworzenie innowacyjnego systemu antyfraudowego AMLSEC”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R stworzenie kompletnego systemu odpowiedzialnego za monitorowanie wszystkich transakcji i zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania brudnych pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu w oparciu o techniki uczenia maszynowego na podstawie analizy historycznych transakcji.

Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0008/20
Całkowita wartość projektu    3 513 064,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    1 999 305,00 PLN


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Internacjonalizacja firmy AMLSEC Sp. z o.o. oraz promocja systemu monitoringu transakcji na rynkach zagranicznych”

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: AMLSEC Sp. z o.o. poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty: Przewidywane rezultaty projektu to wypromowanie Wnioskodawcy jako solidnej MPG i wiarygodnego partnera biznesowego oferującego najwyższej jakości produkty i usługi oferowane na wybranych rynkach międzynarodowych. Projekt doprowadzi do zawarcia 8 zagranicznych kontraktów handlowych oraz osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na eksport ogółem/produktów objętych wnioskiem w wysokości 576 000,00 PLN/ 576 000,00 PLN

 
Całkowita wartość projektu    449 600,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE    382 160,00 PLN


Kontakt

NAPISZ, CHĘTNIE POMOŻEMY.


AMLSEC Sp. z o.o.
Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy
REGON: 384634069
NIP: 7162827650